Stanovy 2018

CZ  

STANOVY SPOLKU

Common Česká republika, z. s.

 

 

Čl. 1

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku: COMMON Česká republika, z. s. (dále jen „spolek“).
 2. Sídlo spolku: Praha.

 

Čl. 2

Účel spolku

Spolek COMMON Česká republika, z.s. je spolkem uživatelů midrange počítačů IBM. Účelem a posláním spolku je podporovat a rozšiřovat využití informačních technologií, poskytovat členům nezávislé fórum pro výměnu informací zejména prostřednictvím konferencí, zastupovat členy spolku v jednání s partnery spolku (především IBM) při prosazování jejich zájmů a spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi.

 

Čl. 3

Hlavní činnost spolku

Účel spolku je naplňován zejména prostřednictvím této hlavní činnosti:

 1. podporování členů ve výměně zkušeností a informací v oblasti informačních technologií,
 2. poskytování rozšířených možností vzdělávání a školení členům, zejména prostřednictvím konferencí,
 3. ovlivňování strategií IBM pro vývoj produktů a úrovně servisu pomocí formálních požadavků a otevřeného dialogu,
 4. ovlivňování mezinárodních standardů v zájmu členů spolku,
 5. reprezentování členů spolku v nadnárodních sdruženích Common.

 

Čl. 4

Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší osmnácti (18) let nebo právnická osoba, pokud se ztotožňuje s účelem spolku, souhlasí se stanovami spolku a pokud Výbor kladně rozhodne o přijetí uchazeče za člena spolku.
 2. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje Výbor na základě žádosti (písemnou formou). Členství uchazeče ve spolku vzniká dnem, kdy mu bylo oznámeno kladné rozhodnutí Výboru o jeho přijetí za člena spolku.
 3. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Člen spolku se může na zasedání Valné hromady nechat zastoupit, a to i jiným členem spolku. Právo zastupovat člena spolku je zastupující osoba povinna prokázat plnou mocí (písemnou formou). Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji na zasedání Valné hromady její statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce, kterému udělí plnou moc.
 5. Členství ve spolku zaniká:
 6. vystoupením člena ze spolku – každý člen může ze spolku kdykoli vystoupit, a to oznámením (písemnou formou) doručeným spolku (Předsedovi výboru nebo kterémukoliv z členů Výboru); členství zaniká dnem uvedeným v oznámení, a pokud v oznámení není den zániku členství uveden, dnem, kdy bylo oznámení o vystoupení doručeno spolku,
 7. vyloučením člena ze spolku na základě rozhodnutí Výboru – Výbor může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství (za závažné porušení povinností se považuje rovněž neuhrazení členského příspěvku v souladu s odst. 6 tohoto článku) anebo jednal v rozporu se zájmy spolku, a ani v přiměřené lhůtě po výzvě spolku nezjednal nápravu;

členství ve spolku zaniká dnem, kdy je rozhodnutí o vyloučení doručeno vylučovanému členovi spolku; na žádost vyloučeného člena přezkoumá rozhodnutí Výboru o vyloučení Valná hromada (žádost musí vyloučený člen doručit spolku do patnácti (15) dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení),

 1. úmrtím člena spolku (fyzické osoby),
 2. zrušením člena spolku (právnické osoby),
 3. zánikem spolku.
 4. Za závažné porušení povinností dle odstavce 5 písm. b) tohoto článku se považuje rovněž skutečnost, že člen neuhradí dodatečně členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené Výborem ve výzvě k zaplacení, ve které byl člen upozorněn na možnost vyloučení ze spolku z důvodu porušení této povinnosti.
 5. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení členských příspěvků nebo jejich částí. 
 6. Spolek vede prostřednictvím Výboru seznam členů s těmito údaji: u členů fyzických osob – jméno a příjmení, datum narození, korespondenční adresa a e-mail a u členů právnických osob – název, identifikační číslo, adresa sídla a email. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Předseda výboru nebo kterýkoliv z členů Výboru. Aktualizace seznamu členů se provádí bez zbytečného odkladu po oznámení změny evidovaných údajů členem spolku. Seznam členů nebude zpřístupněn veřejnosti.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má tato práva:
 2. účastnit se zasedání Valné hromady, hlasovat na tomto zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Valné hromady,
 3. navrhovat a volit členy orgánů spolku, být volen do orgánů spolku,
 4. obracet se na orgány spolku s podněty, žádostmi, stížnostmi a dotazy k činnosti spolku a má právo obdržet odpověď,
 5. podílet se na činnosti spolku, užívat výhod členství, být informován o činnosti spolku a jeho orgánů (informace jsou šířeny převážně prostřednictvím sítě Internet a v závažných případech rozesílány poštou),
 6. nahlížet do dokladů o hospodaření spolku a činit si z nich na své náklady kopie,
 7. účastnit se jako host schůzí Výboru,
 8. publikovat na internetovém serveru spolku za podmínky, že taková publikace nesmí prezentovat služby, či zboží člena nebo třetí strany či představovat jiným způsobem reklamu s výjimkou publikací prezentujících služby, či zboží člena nebo třetí strany či jiné reklamy, které byly poskytnuty v rámci plnění sponzorských dohod uzavřených se členem spolku či jinou třetí osobou a které byly současně odsouhlaseny Výborem,
 9. účastnit se konferencí a akcí pořádaných spolkem s využitím slevy vyhlášené Výborem,
 10. mít na webových stránkách spolku své logo s odkazem na své webové stránky.
 11. Člen spolku má tyto povinnosti:
 12. dodržovat stanovy spolku a vnitřní předpisy spolku,
 13. plnit rozhodnutí orgánů spolku,
 14. aktivně se podílet na plnění účelu a cílů spolku,
 15. svědomitě vykonávat funkci ve volených orgánech spolku, byl-li do některého z volených orgánů spolku zvolen,
 16. zodpovídat za svěřený majetek spolku,
 17. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy, majetek a dobré jméno spolku,
 18. řádně a včas platit členský příspěvek, jehož výši a splatnost stanoví Valná hromada na každý kalendářní rok; na žádost člena či uchazeče o členství může Výbor rozhodnout, pokud jsou pro to vážné důvody, o prominutí či snížení členského příspěvku, příp. o prodloužení splatnosti členského příspěvku,
 19. oznámit Výboru každou změnu svých údajů evidovaných v seznamu členů tak, aby údaje v databázi byly neustále aktuální;
 20. informovat o získaných důležitých informacích Výbor a prostřednictvím internetového serveru i ostatní členy spolku (např. recenze literatury, software, nový přístup ke zdrojům softwaru atp.);
 21. propagovat spolek při všech příležitostech a získávat aktivně další členy spolku;
 22. zdržet se na půdě spolku veškerých politických aktivit;
 23. dodržovat další povinnosti, které pro členy stanoví Valná hromada, je-li to nezbytné pro plnění účelu a cílů spolku.

 

Čl. 7

Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
 2. Valná hromada (nejvyšší orgán),
 3. Výbor (statutární orgán).
 4. V rámci spolku pracují pracovní skupiny zřizované Výborem, které sdružují členy spolku podle specifických zájmů a projektů. Tyto pracovní skupiny se řídí organizačním řádem, který schvaluje Výbor.
 5. K řešení specifických problémů jsou Výborem zřizovány komise. K výkonu konkrétních prací může spolek dle potřeby uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnancem, přičemž právní jednání týkající se pracovněprávních vztahů schvaluje Výbor.
 6. Finanční a administrativní operace vykonává v souladu s článkem 10 těchto stanov Hospodář spolku.

 

Čl. 8

Valná hromada (nejvyšší orgán)

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
 2. Valnou hromadu svolává k zasedání Výbor (Předseda výboru nebo kterýkoliv z členů Výboru).
 3. Řádnou Valnou hromadu Výbor svolává jedenkrát (1x) ročně.
 4. Mimořádnou Valnou hromadu Výbor svolává dle potřeby. Mimořádnou Valnou hromadu Výbor svolává také vždy, když (i) o to požádá nejméně třetina (1/3) členů spolku, (ii) nebo po dobu více než dvou měsíců nejsou dva nebo více členů Výboru schopni vykonávat svou funkci, (iii) nebo je-li tu jiný důvod pro svolání mimořádné Valné hromady. Žádost o svolání mimořádné Valné hromady (písemnou formou) musí obsahovat program zasedání mimořádné Valné hromady a odůvodnění žádosti. Nesvolá-li Výbor zasedání mimořádné Valné hromady do šedesáti (60) dnů od doručení žádosti, může kterýkoli z členů, který žádost podal, svolat zasedání mimořádné Valné hromady na náklady spolku sám.
 5. Zasedání Valné hromady svolá Výbor vhodným způsobem nejméně čtrnáct (14) dnů před konáním zasedání, a to osobním předáním pozvánky k rukám člena, nebo zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena spolku evidovanou v seznamu členů spolku, nebo zasláním pozvánky prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na poštovní adresu člena spolku evidovanou v seznamu členů spolku. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
 6. Kdo zasedání řádné či mimořádné Valné hromady svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.
 7. O záležitostech spolku rozhoduje Valná hromada ve sboru. Valná hromada je schopna usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. K přijetí změny stanov spolku je potřeba šedesát procent (60%) hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden (1) hlas a hlasy všech členů jsou si rovné. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena spolku, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů spolku, je tento člen spolku oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Hlasuje se prostým zvednutím ruky, počet hlasů sčítá sčitatel hlasů a ověřuje ověřovatel zápisu.
 8. Předseda výboru (případně člen Výboru dle pořadí stanoveného v odst. 2 článku 9 těchto stanov v nepřítomnosti Předsedy výboru) zahájí zasedání Valné hromady, ověří, zda je Valná hromada schopna se usnášet. Po uvítání členů spolku na Valné hromadě je prvním bodem programu vždy volba předsedy zasedání, ověřovatele zápisu a sčitatele hlasů. Jedna osoba může vykonávat jak funkci sčitatele hlasů, tak ověřovatele zápisu. Záležitost, která nebyla zařazena na program zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku.
 9. Předseda výboru (případně člen Výboru dle pořadí stanoveného v odst. 2 článku 9 těchto stanov v nepřítomnosti Předsedy výboru) zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady (včetně případného samostatného rozhodnutí Valné hromady) do třiceti (30) dnů od jejího ukončení. Zápis (včetně případného samostatného rozhodnutí Valné hromady) podepisuje Předseda výboru (případně člen Výboru dle pořadí stanoveného v odst. 2 článku 9 těchto stanov v nepřítomnosti Předsedy výboru),  nejméně jeden (1) další člen Výboru, sčitatel hlasů a ověřovatel zápisu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká rozhodnutí byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může na základě žádosti adresované Výboru nahlížet v sídle spolku do zápisů ze zasedání Valné hromady. Zápis z Valné hromady může být po odsouhlasení Výborem zveřejněn na internetovém serveru spolku.
 10. Program řádné Valné hromady zahrnuje zejména následující body:
 11. zprávu o činnosti za uplynulé funkční období,
 12. zprávu o hospodaření za uplynulé funkční období,
 13. návrh plánu činnosti a rozpočtu na příští kalendářní rok včetně výše členských příspěvků.
 14. Valná hromada zejména:
  1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  2. rozhoduje o změně stanov spolku,
  3. schvaluje rozpočet spolku,
  4. schvaluje výsledek hospodaření spolku,
  5. schvaluje výroční zprávu spolku, pokud je zpracování výroční zprávy povinné nebo pokud Výbor rozhodne, že spolek vyhotoví výroční zprávu,
  6. volí a odvolává členy orgánů spolku,
  7. rozhoduje o ustavení dalších orgánů spolku,
  8. hodnotí činnost orgánů spolku i jejich členů,
 15. rozhoduje o výši a splatnosti členských příspěvků na každý kalendářní rok,
 16. přezkoumává rozhodnutí Výboru o vyloučení člena,
 17. rozhoduje o přeměně spolku,
 18. rozhoduje o uzavírání právních jednání či jakýchkoliv jiných transakcí zavazujících spolek k finančnímu nebo věcnému plnění nad 500.000 Kč;
 19. rozhoduje o zrušení spolku s likvidací včetně osoby likvidátora a způsobu naložení s likvidačním zůstatkem,
 20. rozhoduje v dalších případech, které do její působnosti svěřují právní předpisy nebo stanovy spolku.
 21. Valná hromada si může vyhradit rozhodování v záležitostech, které podle příslušných právních předpisů náleží do působnosti jiného orgánu spolku.
 22. Pro zastoupení člena na zasedání Valné hromady platí článek 4 odst. 4 těchto stanov.
 23. Valné hromady se mohou účastnit i hosté bez hlasovacího práva, kteří nejsou členy spolku, dovolí-li to kapacita sálu. Výbor může v konkrétním případě rozhodnout, že hosté nejsou oprávněni se Valné hromady účastnit.
 24. Nesejde-li se usnášeníschopná Valná hromada, bude se po třiceti (30) minutách (30 minut po plánovaném začátku řádného zasedání Valné hromady) konat náhradní zasedání Valné hromady. Náhradní Valná hromada je schopna usnášet se bez ohledu na počet přítomných členů.
 25. V případě, že Valná hromada neprojedná výši členského příspěvku na příslušný kalendářní rok, výše členského příspěvku zůstává v dosavadní výši.

Čl. 9

Výbor (statutární orgán)

 1. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Výbor řídí a organizuje činnost spolku po dobu funkčního období.
 2. Výbor má pět (5) členů. Členové Výboru zastávají níže uvedené funkce takto:

  1) Předseda výboru

  2) 1. Místopředseda výboru

  3) 2. Místopředseda výboru

  4) 3. Místopředseda výboru

  5) Hospodář

 3. Členem Výboru může být pouze fyzická osoba.
 4. Členové Výboru jsou voleni Valnou hromadou, přičemž Valná hromada v rámci volby členů současně rozhoduje, který z členů bude plnit funkci Předsedy výboru, Místopředsedy výboru, 2. Místopředsedy výboru, 3. Místopředsedy výboru a Hospodáře. Návrh na volbu určité osoby do funkce člena Výboru může podat kterýkoli člen spolku. Volba jednotlivých funkcí ve Výboru probíhá postupně dle pořadí uvedeného v odst. 2 tohoto článku. Do příslušné funkce je zvolen kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů, při rovnosti hlasů se provede další volba mezi kandidáty s rovným počtem hlasů.
 5. Funkční období člena Výboru jsou tři (3) roky, s výjimkou stanovenou v odstavci 16 tohoto článku pro náhradního člena Výboru. Člen Výboru může být opětovně zvolen.
 6. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však dvakrát (2x) ročně.
 7. Výbor svolává k zasedání Předseda výboru (případně kterýkoliv jiný člen Výboru) vhodným způsobem nejméně sedm (7) dnů před konáním zasedání, a to zasláním pozvánky na e-mailovou adresu člena Výboru evidovanou v seznamu členů spolku nebo osobním předáním pozvánky. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a program zasedání.
 8. Výbor je schopen se usnášet za přítomnosti nejméně tří (3) členů. O záležitostech spolku rozhoduje Výbor ve sboru, pokud stanovy neurčí něco jiného. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Výboru. Každý člen Výboru má jeden (1) hlas a hlasy všech členů Výboru jsou si rovné; v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování Výboru rozhoduje hlas Předsedy výboru. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena Výboru, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů Výboru, je tento člen Výboru oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. Ze zasedání Výboru musí být pořízen zápis, který vyhotoví zapisovatel pověřený Předsedou výboru, který podepíše Předseda výboru, v jeho nepřítomnosti člen Výboru dle pořadí stanoveného v odst. 2 článku 9 těchto stanov a dále pověřený zapisovatel. Zápis ze zasedání Výboru může být po odsouhlasení Výborem zveřejněn na internetových stránkách spolku.
 9. Výboru náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. Výbor zejména:
 10. koordinuje činnost spolku,
 11. dohlíží na naplňování účelu spolku a dodržování stanov spolku,
 12. vydává vnitřní předpisy spolku,
 13. rozhoduje o tom, zda spolek vyhotoví výroční zprávu (pokud zpracování výroční zprávy není povinné); zpracovává výroční zprávu spolku,
 14. svolává zasedání Valné hromady,
 15. předkládá Valné hromadě podklady pro rozhodnutí Valné hromady včetně návrhu rozpočtu spolku a zprávy o hospodaření spolku,
 16. vykonává rozhodnutí Valné hromady,
 17. rozhoduje o přijetí uchazeče za člena spolku,
 18. rozhoduje o vyloučení člena ze spolku,
 19. rozhoduje o prominutí či snížení členského příspěvku, příp. o prodloužení splatnosti členského příspěvku, na základě žádosti člena (písemnou formou),
 20. rozhoduje o uzavírání právních jednání či jakýchkoliv jiných transakcí zavazujících spolek k finančnímu nebo věcnému plnění vyššímu než 50.000 Kč avšak nižšímu než 500.000 Kč včetně;
 21. rozhoduje o zvýšení členského příspěvku o inflační procento,
 22. vede neveřejný seznam členů spolku,
 23. vykonává pravomoc zaměstnavatele.
 24. O uzavírání právních jednání či jakýchkoliv jiných transakcí zavazujících spolek k finančnímu nebo věcnému plnění do 50.000 Kč včetně rozhoduje samostatně Předseda výboru, 1. Místopředseda výboru nebo Hospodář.
 25. Funkce člena Výboru zaniká:
 26. uplynutím funkčního období,
 27. odstoupením člena Výboru – člen Výboru může ze své funkce kdykoliv odstoupit, a to prohlášením (písemnou formou) doručeným spolku; odstoupí-li člen Výboru ze své funkce prohlášením doručeným spolku, zaniká jeho funkce uplynutím dvou (2) měsíců od doručení prohlášení; prohlášení o odstoupení člena Výboru může za spolek převzít kterýkoliv člen Výboru,
 28. odvoláním člena Výboru – člen Výboru může být odvolán Valnou hromadou i bez udání důvodu,
 29. úmrtím člena Výboru,
 30. zánikem spolku.
 31. Právně jednat jménem spolku mohou ve všech záležitostech samostatně Předseda výboru, 1. Místopředseda výboru nebo Hospodář. Kdo se za spolek podepisuje, připojí k názvu spolku svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.
 32. Předseda výboru může delegovat svoji pravomoc ke konkrétnímu jednání na jiného člena Výboru. Pověření musí být uděleno v písemné formě.
 33. Nemůže-li Předseda výboru ze závažných důvodů delší dobu vykonávat své povinnosti, musí o tom informovat Výbor, je-li toho schopen. Výbor projedná situaci na nejbližším zasedání Výboru a pravomoci Předsedy výboru bude na nutnou dobu vykonávat nejbližší člen Výboru, a to v pořadí dle článku 9 odst. 2 těchto stanov.
 34. Funkce členů Výboru je čestná a za výkon funkce nenáleží členům Výboru odměna, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. Nutné náklady spojené s výkonem funkce člena Výboru (např. služební cesty, reprezentace spolku) jsou členovi Výboru propláceny dle obecných závazných právních předpisů.
 35. V případě uvolnění funkce člena Výboru bude náhradní člen Výboru zvolen na nejbližším zasedání Valné hromady (v případě odvolání člena Výboru na zasedání Valné hromady bude náhradní člen Výboru zvolen na tomto zasedání Valné hromady), a to pouze na dobu funkčního období aktuálních členů Výboru. Bezprostředně po přijetí těchto stanov budou zvoleni řádní členové Výboru na dobu funkčního období tří (3) let.
 36. Pravomoci Hospodáře spolku jsou vymezeny v článku 10 těchto stanov.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

 1. Náklady spojené s činností spolku se hradí ze zdrojů majetku, jež jsou zejména:
 2. členské příspěvky,
 3. dary fyzických a právnických osob,
 4. příspěvky fyzických a právnických osob zúčastněných na akcích pořádaných spolkem,
 5. dotace z veřejných rozpočtů,
 6. výnosy z činnosti spolku,
 7. výnosy z majetku spolku,
 8. jiné zdroje.
 1. Spolek vynakládá své prostředky výhradně v souladu s účelem spolku a s předmětem činnosti spolku, což řádně dokládá účetními doklady. Prostředky spolku jsou využívány tak, aby byly co nejvíce ku prospěchu všem členům spolku.
 2. Pokud byl majetek pořízen z prostředků veřejných rozpočtů nebo od dárců, je spolek povinen respektovat při nakládání s tímto majetkem obecně platné předpisy a požadavky poskytovatelů dotací a dárců.
 3. Za hospodaření spolku odpovídá Výbor, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření spolku. Výbor se při hospodaření řídí obecně závaznými právními předpisy. Dispoziční právo s účty má Předseda výboru a Hospodář.
 4. Hospodaření spolku kontroluje Výbor na pravidelných zasedáních Výboru.
 5. Hospodaření a související administrativu má na starosti Hospodář spolku. Hospodář spolku je oprávněn k běžným finančním, administrativním a organizačním operacím (příjem přihlášek, výběr a příjem členských příspěvků, proplácení účtů, vedení účtů apod.), kterými ho pověří Výbor. Tím není dotčena pravomoc Hospodáře právně jednat jménem spolku v souladu s čl. 9 odst. 12 těchto stanov.  
 6. Vedením účetnictví spolku je pověřena kvalifikovaná externí účetní firma vybraná Výborem spolku. Hospodář spolku spolupracuje s vybranou externí účetní firmou tak, aby veškeré finanční a organizační operace byly průhledné a doložitelné a byly v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. 11

Zánik spolku

 1. Na zrušení spolku se použijí obecná ustanovení občanského zákoníku o zrušení právnických osob, pokud stanovy neurčí něco jiného.
 2. V případě zrušení spolku rozhodne Valná hromada o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem.
 3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

 

 

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 2. Tyto stanovy byly schváleny na zasedání Valné hromady dne _____________________ a nabývají účinnosti okamžikem schválení Valnou hromadou. Tyto stanovy nahrazují dřívější stanovy v plném rozsahu.

 

 

V Praze dne ________________________

 

 

 

Za spolek COMMON Česká republika, z.s. podepsáni:

 

 

 

………………………………                                  

Igor Novotný

 

Grails Runtime Exception

Error 500: Internal Server Error

URI
/clanky/update
Class
java.lang.IllegalStateException
Message
Cannot create a session after the response has been committed

Trace

  Line | Method
->>  28 | doCall      in cz.aegis.common.controllers.BaseController$__clinit__closure1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
|  198 | doFilter     in grails.plugin.cache.web.filter.PageFragmentCachingFilter
|   63 | doFilter . . . . in grails.plugin.cache.web.filter.AbstractFilter
|   53 | doFilter     in grails.plugin.springsecurity.web.filter.GrailsAnonymousAuthenticationFilter
|   62 | doFilter . . . . in grails.plugin.springsecurity.web.authentication.logout.MutableLogoutFilter
|   48 | doFilterInternal in grails.plugin.jcaptchaspringsecurity.CaptchaCaptureFilter
|  1145 | runWorker . . . in java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor
|  615 | run       in java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker
^  744 | run . . . . . . in java.lang.Thread